About Temple

ISKON – Sri Govind Dham

Sr. No 189/3A,B, Sector No.29, Near Akurdi Railway Station, Bhaktivedant Swami Marg, Ganesh Nagar, Ravet, Pune, Maharashtra – 412101